Informacja dotycząca przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.), informuję:

 

 1. Administratorem danych osobowych klientów Biura Usług BHP jest  Biuro Usług BHP, ul. Kisewa 22, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska.  
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) Zgody osób będących klientami Biura Usług BHP na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1  lit. a, RODO)(1).

b) Umowy, której stroną jest osoba, przedsiębiorca lub pracodawca reprezentujący osoby, których dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO)(1).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z umów określonych w pkt. 2 b (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)(1).

 1. W ramach świadczonych usług Biuro Usług BHP przetwarza następujące dane:

a) Dane kontaktowe.

b) Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury.

c) Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji w tym korespondencji on-line.

 1. W ramach świadczonych usług Biuro Usług BHP przechowuje dokumenty:

a) Rejestr wydanych zaświadczeń z realizacji szkoleń.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów będących w zakresie obowiązków Biura Usług BHP.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) Podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek,

b) Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń korespondencji pocztowych w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

c) Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO(1) przysługuje Państwu:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)(1).

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO)(1).

c) Prawo do  usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z zawartych umów i przepisu prawa (art. 17 RODO)(1).

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)(1).

e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)(1).

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)(1).

g) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)(1).

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r), nazywanego RODO.

Oferta

Współpracując  z  nami  zyskujecie  Państwo:

 • Wysoki  standard  usług
 • Kompleksowe  rozwiązania
 • Wieloletnie  doświadczenie
 • Korzystne  ceny

Kontakt

Biuro Usług  BHP i Ppoż
adres:  Lębork / Nowa Wieś Lęborska

               mgr inż. Małgorzata Dzianach - Majewska
tel:       606 451 276
email:   bubhp@o2.pl