Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny pracy z dnia 02 września 1997r (Dz.U.Nr 109, poz.704 z późn. zm)

§ 4 ust. 2 Pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

 

1) inspektorem do spraw BHP może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw BHP może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 - letni staż pracy w służbie bhp lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) specjalistą do spraw BHP może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie

   bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok

   stażu pracy w służbie BHP

4) starszym specjalistą do spraw BHP może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie

   bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 - letni

   staż pracy w służbie BHP

5) głównym pecjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku

lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny

    pracy oraz co najmniej 5 - letni staż pracy w służbie BHP

 

§ 4 ust. 4 W przypadku, o którym mowa w art. 23711 § 2 kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w ust.2 pkt. 3, lub osobie która była zatrudniona na stanowisku w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5lat.