Każdy z nas może być świadkiem wypadku, który będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Czas niezbędny na przybycie wykwalifikowanego zespołu ratunkowego wynosi co  najmniej kilka minut, dlatego bardzo ważne jest podjęcie  w tym czasie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzenia. Dlatego warto zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i w razie potrzeby  przystąpić do działania.

 

Prowadzone przez nas szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w przystępny sposób pozwala na zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu:

* Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
* Postępowania przy wypadkach przy pracy
* Uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku

* obsługa AED (defibrylator)

 

Szkolenia prowadzone są przez dyplomowanych pracowników medycznych, ratowników medycznych, ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach szkoleń bhp lub szkoleń indywidualnych i spełniają wymóg stawiany w przepisach:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974  Kodeks Pracy  (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z póź. zm.) stan prawny na dzień 31.01.2013r - czytaj więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) stan prawny na dzień 06.09.2011r - czytaj więcej