Przeglądy Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych

 

Prowadzimy przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni plenerowych.

 

  Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

  Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 4c ustawy prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji takich jak siłownie plenerowe. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania wykonywanej przez osoby kompetentne i w odpowiednim stopniu niezależne w przypadku kontroli rocznych.

Place zabaw podlegają pod wymogi wieloczęściowej normy PN-EN 1176 natomiast siłownie plenerowe pod wymogi normy PN-EN 16630.

  Obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów, tj; rutynowego co 1 – 7 dni, funkcjonalnego  co 1 – 3 miesiące oraz corocznego, opisanych w Normie PN-EN 1176-7 oraz PN-EN 16630 wynika także z obowiązku właściciela stosowania się do instrukcji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw lub siłowni plenerowej.

  Dlatego zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel placu zabaw i siłowni plenerowej  zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie w zakresie sprawdzenia wyposażenia  pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

 

  W związku z powyższym Biuro Usług BHP oferuje realizację obowiązkowych przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych wynikających z norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630.

  Przegląd wykonywany jest przez zarejestrowanego w CKPL certyfikowanego inspektora 2o w zakresie oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych  placów zabaw i siłowni plenerowych. Każdy przegląd jest udokumentowany na licencjonowanych formularzach Centrum Kontroli Placów Zabaw.

 

Inspektor podlega kontroli przez jednostkę certyfikującą.

 

Cena i zakres usługi w zależności od rodzaju placu zabaw i siłowni plenerowych podlega indywidualnym ustaleniom

Oferta

Współpracując  z  nami  zyskujecie  Państwo:

  • Wysoki  standard  usług
  • Kompleksowe  rozwiązania
  • Wieloletnie  doświadczenie
  • Korzystne  ceny

Kontakt

Biuro Usług  BHP i Ppoż
adres:  Lębork / Nowa Wieś Lęborska

               mgr inż. Małgorzata Dzianach - Majewska
tel:       606 451 276
email:   bubhp@o2.pl